INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

Pokiaľ neviete, do čoho by ste radi investovali  Vaše peniaze, ale viete, že by to malo byť výnosné, tak potom nasledovných pár minút je venovaných práve Vám:

Jednorázová investícia, ktorá nevyžaduje zvláštnu odbornosť, je obľúbená po celej Európe a zarába peniaze ešte aj vtedy, keď Vy spíte, ste na dovolenke alebo práve riešite svoje obchodné záležitosti.

Návratnosť investícií je do 2 až 4 rokov a potom naďalej neustále profitujete...

Výstavba umývacieho centra krok za krokom

Hľadanie vhodného pozemku

Pozemok pre výstavbu umývacej linky alebo umývacieho centra musí spĺňať dve základné kritériá:
- atraktívna (vhodná) lokalita,
- postačujúca veľkosť pozemku na výstavbu

Lokalita

Pre určenie atraktivity a vhodnosti pozemku pre účel výstavby umývacieho centra, by mal vyhovovať čo najviac nižšie uvedeným kritériám:

- lokalita blízko obytných štvrtí ako sú mestské centrá, sídliská rodinných domov, panelákové sídliská,mestečká

- umiestnenie blízko hlavných ciest, hlavných ťahov, pri križovatkách a frekventovaných prejazdov

- umiestnenie blízko objektov, ktoré zvyšujú atraktivitu a frekvenciu okolia ako: ČS PHM, LPG stanice, obch. nákupné centrá, supermarkety, hypermarkety, obchody, stanice technickej kontroly,pneuservis,autoservis apod.

- dobrá viditeľnosť

- jednoduchý vjazd, možnosť odbočenia z pravej aj ľavej strany

- pozemok by mal byť dostatočne veľký, tak aby stanovisko autoumyvárne mohlo byť prejazdné, čo zväčšuje komfort užívateľov

Areál pre výstavbu umývacieho centra

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje porovnanie minimálnych areálov pre výstavbu bezdotykovej autoumyvárne podľa množstva umývacích stanovísk a počtu vysávačov.

Typ Autoumyvárne

Plocha autoumyvárne

      Areál pozemku vrátane vjazdov a výjazdov

Dvojstanovisková modulová

65 m2

250 m2

Dvojstanovisková kontajnerová

75m2

300 m2

Trojstanovisková modulová

105 m2

350 m2

Štvorstanovisková modulová

140 m2

450 m2

Štvorstanovisková kontajnerová

160 m2

650 m2

Päťstanovisková modulová

175 m2

700 m2

Päťstanovisková kontajnerová

196 m2

800 m2

Šesťstanovisková modulová

210 m2

850 m2

Šesťstanovisková kontajnerová

230 m2

900 m2

Sedemstanovisková modulová

245 m2

950 m2

Portálová umývacia linka

60 m2

250 m2

Portálová dvoj linka

90 m2

300 m2

Tunelová umývacia linka

120 – 200 m2

400-800 m2

Dôležitým prvkom pre umývacie centrum je umiestnenie doplnkových samoobslužných stojanov ako:  samoobslužný vysávač, tepovač.čistič koberčekov atď. Jedno stanovisko zaberá cca 25 m2, to znamená že pre každé miesto pripočítavame 25m2 plus vjazdy.

Podpísanie zmluvy o dielo

Investícia do umývacieho centra môže byť realizovaná na kúpenom pozemku alebo na pozemku v nájme. Pred podpisom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o nájme je nutné dbať na niekoľko dôležitých aspektov ako súhlas vlastníka, objasnenie vzdialenosti a dostupnosti médií, zlúčiteľnosť s územným plánom a iné podklady.

Termín nájomnej zmluvy

Pokiaľ nie ste majiteľom pozemku je dĺžka doby nájmu jedným z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov rentability umývacieho centra.  Odporúčame dobu nájmu od 5 do 20 rokov.

Projektová dokumentácia?

Zahájeniu projektových prác architektom predchádza geodetické zameranie výškopisu a polohopisu a vytýčenie sietí. Nasleduje návrh umiestnenia a vypracovanie prvotnej architektonickej štúdie.

Môžme na tomto pozemku postaviť autoumyváreň?

Pred začatím akýchkoľvek prác alebo investícií je dôležité získať záväzné stanovisko pre umiestnenie autoumyvárne. Toto stanovisko môže vydať starosta obce alebo útvar hlavného architekta mesta. Zároveň je dôležité či je daná oblasť alebo územie v súlade s územným plánom mesta alebo obce. Následne sa všetci správcovia sietí (vodárne, elektrárne, plynárne resp.telekomunikačný úrad) písomne vyjadria o možnej existencii ich sietí pod povrchom pozemku.

Stavebné povolenie

Vydaniu stavebného povolenia predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie. V rámci tejto dokumentácie musia byť zahrnuté projekty stavby a statiky, prípojka plynu, vodovodná prípojka, kanalizácia, elektrická prípojka a požiarna bezpečnosť. Pred začatím projektových prác navrhujeme usadenie technológie s nájazdami a výjazdami z autoumyvárne. Nasleduje proces získavania stavebného povolenia podávaním žiadostí dotknutým orgánom ako hygiena, životné prostredie, hasičský zbor, dopravná polícia a iné inštitúcie. Stavebný úrad následne vydá stavebné povolenie a je ihneď možné zahájiť výstavbu autoumyvárne. Dĺžka získania povolenia je závislá od mnohých faktorov a je veľmi rôznorodá (od 3 do 12 mesiacov).

Materiály potrebné na podanie žiadosti o stavebné povolenie:

  • projekt stavby
  • projekt konštrukcie
  • projekt vnútorných elektrických obvodov (konštrukcia a technická miestnosť)
  • projekt rozmiestnenia jednotlivých technológií v technickej miestnosti
  • projekt stavby a statiky
  • projekt koordinačnej situácie
  • projekt dopravy
  • projekt prípojok: elektrická , plynová, vodovodná – kanalizačná

Výstavba autoumyvárne

Stavebné práce nevyhnutné pre umiestnenie umývacieho centra trvajú približne 1-2 mesiace. Zahŕňajú prípravné betonárske práce, prípojky elektrickej energie, plynu, vody a kanalizačnú prípojku. V momente keď sú všetky prípravné práce ukončené nasleduje montáž podlahy (v prípade dodávky prefabrikátového systému), konštrukcie a technológie. V závislosti od rozsahu a počtu umývacích boxov,alebo či sa jedná o umývaciu linku, umývací tunel alebo linku pre nákladné automobily trvá montáž od dvoch dní do troch týždňov.

Kolaudácia

Záverečný proces ukončenia výstavby je kolaudácia. Vydané stavebné povolenie špecifikuje ktoré orgány sú pri kolaudácii doktnuté. Vydaním pozitívneho kolaudačného povolenia sa ihneď môže spustiť umývanie vozidiel.

 

Neprehliadnite našu novinku - samoobslužné umývacie centrum J - TECH. Zariadenie plné špičkovej technológie so skvelým dizajnom.

 Katalógy čistiacej techniky
              pre rok 2013.

Hľadáte čistiacu techniku ? Pozrite si našu kompletnú ponuku.